Terugwinning van ferro en non-ferro


Door innovaties zijn in de loop der jaren de opwerkingstechnieken steeds verfijnder geworden. Uiteraard verwijderen wij alle ferro en de grovere fracties non-ferro (2-50 mm.) uit de keten.

Maar ook zijn we in staat zelfs uit zeer fijne fracties bodemas (0-2 mm) non-ferro terug te winnen. Denk daarbij aan edelmetalen zoals goud en zilver en koper, aluminium, chroom, nikkel, zink en messing. Dit terugwinnen van grondstoffen uit afval wordt ook wel ‘urban mining’ genoemd.

Opwerking

Het opwerken van de AEC-bodemas gebeurt door ons middels mobiele installaties op strategische locaties. Dat voorkomt onnodige vervoersbewegingen en grote investeringen in eigen installaties. Daarnaast biedt mobiele opwerking een grote flexibiliteit en de mogelijkheid om de opwerking af te stemmen op de specifieke bodemas. Nadat de mobiele installatie is geïnstalleerd kan worden begonnen met het opwerken van de AEC-bodemas.

Kwaliteitscontrole

In ons mobiele laboratorium wordt het proces continu gemonitord en worden monsters genomen ten behoeve van de milieu hygiënische en civieltechnische controles die worden uitgevoerd door onafhankelijke, externe laboratoria.

De door onze laborant genomen monsters worden ook gebruikt bij het juist afstellen van de installatie. Dit is belangrijk voor de optimale terugwinning van de ferro en non-ferro metalen. Daarnaast is het belangrijk, onder andere voor de toepassing in beton en gebonden funderingen, dat de verschillende fracties AEC-granulaat volgens de juiste korrelverdeling worden geproduceerd.

Eindresultaat

Rock Solid zorgt ervoor dat de geproduceerde AEC-granulaten te allen tijde nuttig worden toegepast volgens alle geldende wet- en regelgeving. Daarmee wordt de afvalkringloop volledig gesloten. ‘From waste > to value’.

Neem contact op

AEC-bodemas


De toepassing van AEC-bodemas past prima in een circulaire economie. In Nederland is jaarlijks 120 à 140 miljoen ton aan bouwstoffen nodig die voor een belangrijk deel worden geïmporteerd uit het buitenland. Door toepassing van AEC-bodemas wordt bespaard op het gebruik van primaire grondstoffen waardoor onze leefomgeving niet verder wordt aangetast.

Meer over AEC-bodemas